Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" - Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020.
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 04/04/2019 Lượt xem: 11

Thực hiện Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW ngày 12-10-2017 của Ban Dân vận Trung ương, Công văn số 1636-CV/TU ngày 6-11-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 (sau đây viết tắt là Cuộc thi), sau khi trao đổi thống nhất với Hội Nhà báo thành phố, Ban Dân vận Thành ủy ban hành Kế hoạch cuộc thi, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019), tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong thời kỳ đất nước đấy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về Dân vận và thực hiện công tác Dân vận theo Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

3. Việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 phải đến được với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố; phát động mọi người tích cực hưởng ứng tham gia. Thông qua cuộc thi, phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận; giới thiệu những kinh nghiệm tốt, các mô hình hay và những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" để các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung ương và thành phố viết, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Phát huy trách nhiệm của hệ thống ban dân vận cấp ủy các cấp, cơ quan báo chí, hội viên hội nhà báo, đội ngũ cộng tác viên, cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn thành phố trong phát hiện, giới thiệu các kinh nghiệm hay, mô hình tốt, tấm gương "Dân vận khéo" tham gia Cuộc thi.

5. Việc tổ chức chấm giải phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, trung thực và chính xác; lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị, địa phương có đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những tấm gương “Dân vận khéo” trong công tác Dân vận của Đảng để trao giải, tôn vinh.

II. Nội dung

1. Tên gọi: Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

2. Đơn vị chủ trì tổ chức Cuộc thi: Ban Dân vận Thành ủy và Hội Nhà báo thành phố

3. Nội dung Cuộc thi

Thông qua tác phẩm báo chí, phát hiện, phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... ở các đơn vị, địa phương trên phạm vi thành phố.

4. Đối tượng tham dự 

Về tác giả: Là công dân Việt Nam không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành.

- Về tác phẩm: Là tác phẩm báo chí có nội dung về tấm gương “Dân vận khéo” đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử kể từ thời gian phát động Cuộc thi.

5. Thời gian tổ chức phát động, chấm giải và tổng kết

- Tổ chức phát động Cuộc thi: Ngày 01-12-2017

- Tổ chức chấm giải và tổng kết Cuộc thi:

+ Các năm 2018 và 2019 tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài vào vòng chung khảo cấp thành phố và gửi các tác phẩm có chất lượng tham gia dự thi về Ban Tổ chức Hội thi Trung ương; sơ kết Cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10).

+ Năm 2020, chấm sơ khảo của năm, đồng thời tổ chức chấm chung khảo 3 năm từ 2018-2020; gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Hội thi Trung ương; Tổng kết, gặp mặt giao lưu các điển hình về “Dân vận khéo” và trao giải Cuộc thi (cả giai đoạn 2017-2020) vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10).

6. Cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng

- Đối với giải thưởng cấp Trung ương: Thực hiện theo Điểm 1, 2 - Mục III Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW ngày 12 - 10 - 2017 của Ban Dân vận Trung ương([1]).

- Đối với Giải thưởng cấp thành phố: Thực hiện theo Thể lệ cuộc thi cấp thành phố được ban hành kèm theo kế hoạch.

III. Về triển khai Cuộc thi

1. Việc triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 1636-CV/TU ngày 6-11-2017 về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 18-KH/BDVTU ngày 14-4-2017 của Ban Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và những năm tiếp theo. Theo đó, đề nghị:

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể thành phố, ban dân vận của cấp ủy tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các đơn vị cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân.

- Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công An Đà Nẵng, Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”; phát động phóng viên, hội viên hội nhà báo, cộng tác viên tham gia viết về mô hình, điển hình, tấm gương "Dân vận khéo" và tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng gửi để tham dự cuộc thi.

- Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố, Ban Dân vận các quận, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo; định kỳ thống kê, lập danh sách về các gương điển hình tại địa phương, đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí cung cấp thông tin, tổ chức viết bài tuyên truyền, tham gia dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, ngành, Trung ương.

2. Hằng năm, Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố tiếp nhận bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm phản ánh về các gương điển hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố để chấm chọn, xét duyệt, gửi bài tham gia dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương.

Tùy vào điều kiện thực tế, Ban Dân vận các quận, huyện ủy chủ động phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình quận, huyện mở thêm chuyên mục tuyên truyền về phong trào thi đua Dân vận khéo, tổ chức cho phóng viên, cộng tác viên, cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị địa phương viết bài phản ánh, tuyên truyền và gửi bài cho các cơ quan báo chí đăng tải, tham gia dự thi.

3. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949 - 15/10/2019), Ban Dân vận Thành ủy, Hội nhà báo thành phố phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức gặp mặt, khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi đạt kết quả cao và những tấm gương điển hình về phong trào thi đua Dân vận khéo được báo chí tuyên dương, phản ánh; tổ chức tổng hợp và ra mắt Đặc san Những tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2017- 2020.

IV. Về tổ chức thực hiện

1. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Hội nhà báo thành phố thành lập Ban Tổ chức tổ chức cuộc thi, gồm lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Hội nhà Báo thành phố, đại diện Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Trang tin Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Dân vận Thành ủy, Hội nhà báo thành phố.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi: (1) xây dựng, ban hành Thể lệ cuộc thi, thang điểm chấm bài dự thi; (2) phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng thành phố, Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, cơ quan Ban Dân vận các cấp và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố trong việc giới thiệu mô hình, cử phóng viên tham gia viết bài tuyên truyền và tham gia cuộc thi; (3) tổ chức tiếp nhận bài dự thi; thành lập Ban Giám khảo; tổng hợp, công bố kết quả chấm chọn và gửi bài của các tác giả, nhóm tác giả có bài đạt chất lượng cao về Ban Tổ chức Hội thi Trung ương theo thời gian quy định; (4) định kỳ, sơ kết, tổng kết Cuộc thi.

3. Về tài chính phục vụ cho các hoạt động tổ chức cuộc thi cấp thành phố được huy động từ các nguồn vận động tài trợ, hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan báo chí và nguồn kinh phí xin hỗ trợ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020).

 


([1]) Số lượng giải thưởng:

- Về tác phẩm: 06 giải A, 15 giải B, 15 giải C và 30 giải Khuyến khích.

- Về cơ quan, tổ chức: Có 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy tiêu biểu.

- Hằng năm, chọn các tác phẩm báo chí tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo Cuộc thi.

Hình thức khen thưởng:

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Đối với cơ quan báo chí, ban dân vận cấp ủy xuất sắc: Tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương.

- Đối với tấm gương “Dân vận khéo” của các tác phẩm báo chí tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo qua các năm: Dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2020).

(Theo: Trang điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng – Ngày đưa tin: 22/3/2018)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 2 6 1 9 0 9

Nội dung HTML Nội dung HTML